Zmeny v zákone o ERP a VRP od 1.1.2018

Informácia o zmene a doplnení zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov [zákon č. 270/2017 Z.z.]
s účinnosťou od 1.1.2018

Zmeny v zákone (o elektronickej registračnej pokladnici + virtuálnej registračnej pokladnici) v pdf:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/ERP/2017.12.01_zmena_ERP.pdf